Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1.    Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
1.1.2.    Lamme: Lamme Textielbeheer B.V., Lamme Textile Management B.V. en overige vennootschappen inclusief Lamme Groep B.V.;
1.1.3.    Klant: iedere (rechts-)persoon tot wie Lamme haar aanbiedingen en offertes richt, alsmede degene met wie Lamme een overeenkomst wenst aan te gaan of daarover in onderhandeling is, en/of degene met wie Lamme een rechtsverhouding heeft en behalve deze, ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n); en
1.1.4.    Partijen: Lamme en de Klant.

1.2.    Bovenstaande definities omvatten zowel het enkelvoud als het meervoud daarvan.

 

2. Toepasselijkheid

2.1.    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Lamme, alle door Lamme aanvaarde offertes of aanbiedingen van de Klant, alle overeenkomsten met Lamme, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle overige rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Lamme, daaronder mede begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede de rechtsverhoudingen die in de toekomst met Lamme aangegaan worden. 

2.2.    Lamme wijst nadrukkelijk eventueel door de Klant van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de Klant naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant dient nadrukkelijk schriftelijk met Lamme te worden overeengekomen.

2.3.    Deze Voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken Partijen en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer is gelegd.

2.4.    Aanvullingen en afwijkingen op deze Voorwaarden binden Lamme slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden

3.1.    Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze Voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

3.2.    In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld, zal Lamme in overleg met de Klant (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen welke de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zo goed mogelijk benadert. Indien Partijen niet binnen vier (4) weken overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe bepaling, is Lamme gerechtigd om de overeenkomst tussentijds zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang.
 

Totstandkoming van de overeenkomst, duur, beëindiging overeenkomst

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.    Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan, door de ondertekening door beide Partijen van een daartoe strekkende schriftelijk stuk, dan wel een door Lamme per brief of email verzonden bevestiging van afspraken, welke bevestiging niet uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst door de andere partij wordt weersproken.

4.2.    In afwijking van lid 1, kan een overeenkomst eveneens tussen Partijen tot stand komen doordat de Klant bij Lamme een opdracht plaatst en deze laatste deze opdracht accepteert, zulks door schriftelijke bevestiging ervan of door het verrichten van de (eerste) werkzaamheden ter uitvoering van die overeenkomst en deze bevestiging niet binnen twee (2) dagen wordt weersproken.

4.3.    Alle offertes worden door Lamme altijd vrijblijvend uitgebracht en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Het enkel uitbrengen van een offerte, aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Lamme nooit tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant.

4.4.    Personen, die aangewezen zijn om de Klant bij te staan of te vertegenwoordigen, worden geacht deze rechtsgeldig te kunnen binden, tenzij het tegendeel schriftelijk aan Lamme is medegedeeld. 

4.5.    Het is de Klant niet toegestaan om de rechten, verplichtingen of vorderingen uit hoofde van gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande goedkeuring van Lamme

5. Inhoud van de overeenkomst

5.1.    Voor de inhoud van een overeenkomst is de schriftelijke vastlegging door Lamme van het overeengekomen of van de opdrachtbevestiging door Lamme bepalend.

5.2.    Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen voor akkoord zijn ondertekend. De wijzigingen en aanvullingen gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

6. Duur van de overeenkomst

6.1.    Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten met een bij het aangaan van de overeenkomst door Lamme begrote en aan de Klant kenbaar gemaakte jaaromzet voor Lamme van minder dan € 100.000 (exclusief BTW) geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal drie (3) jaar.

6.2.    Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten met een bij het aangaan van de overeenkomst door Lamme begrote en aan de Klant kenbaar gemaakte jaaromzet voor Lamme gelijk aan of hoger dan € 100.000 (exclusief BTW), geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal vijf (5) jaar

7. Opschorting van de overeenkomst 

7.1.    Lamme is bevoegd om haar prestatie(s) op te schorten indien de Klant niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet, dan wel indien ter kennis gekomen omstandigheden Lamme grond geven te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet zal nakomen.

7.2.    Indien de Klant haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan Lamme het recht van retentie uitoefenen op alle producten en gelden van de Klant waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft. Voorts kan Lamme genoemde producten verkopen en aan een derde leveren en de opbrengst in mindering brengen op de openstaande facturen. Alsdan kan de Klant geen recht op levering meer doen gelden

8. Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

8.1.    Voor beëindiging van een overeenkomst is een schriftelijke opzegging noodzakelijk. Indien niets anders is overeengekomen, dient de opzegging te geschieden tegen het einde van de overeengekomen contractduur, met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:
a.    bij een jaaromzet voor Lamme tot € 10.000 (exclusief BTW) een opzegtermijn van zes (6) weken;
b.    bij een jaaromzet voor Lamme vanaf € 10.000 tot € 25.000 (exclusief BTW) een opzegtermijn van drie (3) maanden;
c.    bij een jaaromzet voor Lamme vanaf € 25.000 tot € 50.000 (exclusief BTW) een opzegtermijn van vier (4) maanden;

d.    bij een jaaromzet voor Lamme vanaf € 50.000 (exclusief BTW) een opzegtermijn van zes (6) maanden.
De jaaromzet wordt bepaald op basis van de gemiddelde maandomzet in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaande aan de opzegging.

8.2.    Indien een schriftelijke opzegging als bedoeld in het vorige lid ontbreekt, wordt de overeenkomst aan het einde van de overeengekomen contractduur, geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor eenzelfde termijn.

8.3.    Tussentijdse opzegging of ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien één van beide Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien naar de mening van één der Partijen de andere partij toerekenbaar tekortschiet, deelt zij dit de andere partij onverwijld per aangetekende brief mee. De tekortschietende partij zal dan gedurende dertig (30) dagen in de gelegenheid worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgezegd of ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging of ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

8.4.    Een opzegging of ontbinding is in ieder geval niet gerechtvaardigd in geval van:
a.    geringe of niet te vermijden afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit, kleur, opmaak en/of krimp van de in gebruik gegeven of te verhuren textielgoederen;
b.    schade ontstaan door verplaatsing of ophanging van mechanische apparaten, voor zover door Lamme alle normale voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen;
c.    schade die het gevolg is van demontage van goederen of mechanische apparaten;

8.5.    Lamme is steeds bevoegd om, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst per direct op te zeggen in de volgende gevallen:
a.    In geval van stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling, het moment van aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van de Klant. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar.

8.6.    Onverminderd het vorenstaande, is Lamme steeds gerechtigd de overeenkomst te allen tijde en zonder opgaaf van redenen tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) maanden, onverminderd hetgeen omtrent opzegging in deze Voorwaarden is geregeld. 

8.7.    Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

9. Overname van goederen bij beëindiging van de overeenkomst

9.1.    De Klant is verplicht om bij beëindiging van de overeenkomst de tijdens de overeenkomst gehuurde klant gebonden textielgoederen, onverwijld over te nemen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

9.2.    Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de overnamesom gedurende het eerste jaar na de datum van het aangaan van de overeenkomst 100%, en in de daaropvolgende jaren telkens 50% van de dan geldende nieuwprijs van deze goederen

10. Verplichtingen bij het einde van de overeenkomst

10.1.    De Klant is gehouden na het einde van de overeenkomst alle door Lamme in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen op het eerste verzoek van Lamme dan wel binnen zeven (7) dagen direct aan Lamme te retourneren, tenzij de textielgoederen worden overgenomen door de Klant. De Klant verleent hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming aan Lamme om alsdan de textielgoederen terug te halen dan wel te doen terughalen en om toegang te hebben of te doen verkrijgen tot gebouwen van de Klant, waarbij alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de Klant. 

10.2.    Indien de Klant, om welke reden dan ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Lamme het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder maar niet uitsluitend de kosten van vervanging, op de Klant te verhalen, onverminderd alle overige rechten van Lamme in zo’n geval. 

10.3.    Voor zover een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs te wijten zijn aan de Klant, dan wel die krachtens wet, rechtshandelingen of de in het verkeer geldende opvattingen in redelijkheid voor haar rekening komen, is de Klant aansprakelijk voor alle schade, conform artikel 6:96 e.v. Burgerlijk Wetboek, die Lamme dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade tenminste bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de Klant gedurende de resterende contractperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst

 

11. Hulppersonen

11.1.    Lamme is bevoegd om voor het uitvoeren van een overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen. Lamme is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van een gedraging of handeling, ook indien de gedraging of de handeling bestaat uit een niet-doen, van de hulppersoon.

12. Opdracht

12.1.    De werking en toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 

 

Prijzen en bijzondere financiële afspraken

 

13. Prijzen en prijsaanpassingen

13.1.    Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.2.    Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in de kostenbestanddelen van Lamme, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetgeving, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Lamme de contractprijzen eenzijdig aanpassen, echter niet eerder dan drie (3) maanden na het aangaan van de overeenkomst. Lamme zal de Klant uiterlijk één (1) maand vóór de voorgenomen prijswijziging schriftelijk, onder opgave van redenen, over die wijziging informeren. 

13.3.    De in het vorige lid bedoelde prijsaanpassingen leveren voor de Klant geen grond op voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst

14. Huur roerende zaken

14.1.    Het gehuurde (textielgoederen) mag door de Klant uitsluitend worden gebruikt conform de bestemming.

14.2.    Indien de bestemming van het gehuurde niet in de overeenkomst is bepaald, wordt daaronder verstaan een normaal en gangbaar gebruik door een normaal handelend bedrijf of persoon.

14.3.    Indien de Klant het gehuurde niet gebruikt of niet laat gebruiken overeenkomstig de bestemming en Lamme lijdt daardoor schade, is de Klant daarvoor aansprakelijk en te allen tijde gehouden alle schade van Lamme te vergoeden. De Klant vrijwaart Lamme voorts voor alle mogelijke aanspraken van derden die het gevolg zijn of verband houden met een gebruik van het gehuurde in strijd met de bestemming. Onder schade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan alle kosten indien het gehuurde niet meer kan worden (her)gebruikt dan wel niet tegen de gebruikelijke kosten en gebruikelijke methodes kan worden gereinigd, in welk geval de Klant is gehouden ten minste de volledige kosten van vervanging van het gehuurde te vergoeden.

14.4.    De verhuurde zaken worden bij het aangaan van de huurovereenkomst aan de Klant geacht te zijn geleverd in goede staat, zonder schade of gebreken. Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt in tweevoud een inspectierapport opgesteld, waarin de staat van het gehuurde wordt beschreven en waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. Is er geen beschrijving opgesteld dan worden de gehuurde zaken geacht in goede staat aan de Klant ter beschikking te zijn gesteld.

14.5.    Het is de Klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lamme wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde. Indien wijzigingen aan het gehuurde zijn aangebracht, is de Klant niet bevoegd om deze wijzigingen bij het einde van de overeenkomst ongedaan te maken. Indien Lamme kosten dient te maken voor het ongedaan maken van de wijzigingen, zal Lamme deze kosten doorberekenen aan de Klant. Lamme is voor de aangebrachte wijzigingen in geen enkel geval aan de Klant enige vergoeding verschuldigd

15. Betaling, verrekening, zekerheid

15.1.    De betalingstermijn bedraagt dertig (30) dagen na de door Lamme toegezonden factuur. Behoudens nadere afspraken hieromtrent, wordt telkens na afloop van een periode van één (1) week gedeclareerd. 

15.2.    De door Lamme bijgehouden registratie van verrichte werkzaamheden en gehuurde zaken strekt tot dwingend bewijs van de daadwerkelijke verrichte werkzaamheden en gehuurde zaken. 

15.3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de Klant over het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, vanaf het einde van de betalingstermijn.

15.4.    Iedere overschrijding van de betalingstermijn, geeft Lamme de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke ken-nisgeving op te schorten. De Klant is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken, wanprestatie of om welke andere reden dan ook, de nakoming van de eigen betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

15.5.    Bij niet of niet-tijdige betaling is de Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

15.6.    Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ongeacht of de Klant vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.7.    De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Lamme nadere zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot adequate zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst

 

Uitvoeren overeenkomst

 

16. Werkzaamheden

16.1.    Lamme voert de werkzaamheden uit naar eigen inzicht, en overeenkomstig de met de Klant hierover gemaakte afspraken in de gesloten overeenkomst, en op een wijze waarvan zij, gezien de stand van de wetenschap en techniek, alsmede haar deskundigheid en ervaring, het beste resultaat verwacht. In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven.

16.2.    Indien blijkt dat méér werkzaamheden moeten worden verricht dan voorzien en/of over-eengekomen, meldt de Klant dit zo spoedig mogelijk aan Lamme (of vice versa). Partijen treden in overleg over de voorwaarden waaronder dit meerwerk door Lamme zal worden verricht. Meerwerk zal pas door Lamme worden verricht na schriftelijke bevestiging van de Klant, terwijl het ontbreken van zo een bevestiging niet aan Lamme zal kunnen worden tegengeworpen.

16.3.    Alle kosten voortvloeiende uit configuratiewijzigingen van de goederen die Lamme reinigt ten behoeve van de Klant komen voor rekening van de Klant. 

17. Reinigen eigen was artikelen

17.1.    Lamme zorgt in de regel alleen voor reiniging van textielgoederen die zij zelf verhuurt of verkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

17.2.    Lamme draagt alleen risico voor eigen was artikelen (in eigendom van Klant) waarover van tevoren, nadrukkelijk reinigingsafspraken en prijsafspraken zijn gemaakt.

17.3.    Alle zogenaamde ‘eigen was artikelen’ als bedoeld in lid 2, worden altijd voor rekening en risico van de Klant door Lamme behandeld.

 

Aansprakelijkheid

 

18. Aansprakelijkheid

18.1.    Lamme is nimmer aansprakelijk voor enige door de Klant of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lamme of haar ondergeschikten.

18.2.    Indien en voor zover op Lamme enige aansprakelijkheid jegens de Klant mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Lamme wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schade-gevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. 

18.3.    Indien een dergelijke verzekering aan de zijde van Lamme ontbreekt of indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid als in dit lid bedoeld beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (exclusief BTW). 

18.4.    Lamme is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of gederfde winst en/of geleden verlies.

18.5.    Indien Lamme ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de Klant en deze Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de Klant haar ter zake volledig tegenover deze derde.

18.6.    De Klant zal textielgoederen van Lamme die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt, beheren als een ‘goed huisvader’ en is jegens Lamme aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van die goederen door welke oorzaak dan ook.

19. Recht van Reclame

19.1.    Indien de Klant meent dat Lamme op enige wijze tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst stelt hij Lamme daarvan direct, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming dan wel binnen zeven (7) dagen nadat hij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de Klant geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming.

19.2.    In afwijking van het eerste lid dienen klachten met betrekking tot de behandeling van door de Klant aangeleverde goederen binnen zeven (7) dagen, nadat de behandelde goederen aan de Klant zijn aangeleverd, aan Lamme schriftelijk ter kennis worden gebracht bij gebreke waarvan vaststaat dat behandeling c.q. de kwaliteit conform de overeenkomst is.

19.3.    Eventuele reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

19.4.    In de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen van de kwaliteit van de verhuurde/geleverde goederen dan wel verleende diensten vormen geen grond voor reclamaties, noch voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

19.5.    Lamme is slechts verplicht ingediende reclamaties af te handelen, wanneer de betrokken Klant op het ogenblik van indiening van zijn reclamaties aan al haar bestaande verplichtingen jegens Lamme, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft volstaan.

19.6.    Reclamaties met betrekking tot een bepaald product of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de Klant met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

 

Eigendom goederen Lamme

 

20. Eigendomsrechten van Lamme

20.1.    Alle door Lamme aan de Klant in gebruik gegeven en verhuurde textielgoederen blijven te allen tijde in eigendom van Lamme, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

20.2.    Lamme is gerechtigd (RIFD) chips in de verhuurde of te verhuren goederen aan te brengen. Als gevolg van de implementatie van een chip dient een goed als klant gebonden te worden gekwalificeerd. 

20.3.    Het is de Klant niet toegestaan om aan haar in gebruik gegeven en verhuurde goederen op enigerlei wijze te vervreemden, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of in gebruik te geven aan derden of anderszins in de macht te brengen van derden.

20.4.    De Klant verleent aan Lamme het recht tot periodieke inventarisatie en/of inspectie van de aan haar in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen van Lamme.

20.5.    De door Lamme aan de Klant in gebruik gegeven en verhuurde goederen worden geacht roerend te blijven.

20.6.    In het geval Lamme textielgoederen verkoopt aan de Klant, blijven de goederen eigendom van Lamme, zolang de Klant niet aan al haar verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende (koop)overeenkomst heeft voldaan.

20.7.    Lamme kan jegens een ieder die afgifte vordert, haar retentierecht uitoefenen op de zaken die zij krachtens de overeenkomst onder zich heeft, indien de Klant niet voldoet aan één van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

20.8.    De Klant vrijwaart Lamme voor aanspraken die derden op Lamme hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het bovengenoemde (20.6 en 20.7) gemaakte eigendomsvoorbehoud.

21. Verzekering

21.1.    De Klant is verplicht de door haar van Lamme in gebruik gekregen en gehuurde textielgoederen adequaat te verzekeren tegen ten minste de gebruikelijke risico’s (brand, diefstal en waterschade). 

21.2.    De Klant verleent Lamme op haar eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis(sen)

 

Geschillen en toepasselijk recht

 

22. Geschillen

22.1.    In alle geschillen tussen Partijen is de rechtbank in Amsterdam bevoegd.

22.2.    In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, zal in gevallen waarin er sprake is van een geschil van feitelijke aard omtrent de kwaliteit van de door Lamme aan de Klant verhuurde textielgoederen of inzake de behandeling van door de Klant aangeleverde textielgoederen door de meest gerede partij een bindend advies worden ingewonnen in de vorm van een rapportage uit te brengen door TNO Reinigingstechnieken

23. Toepasselijk recht

23.1.    Op de rechtsverhouding tussen Lamme en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

 

ALTIJD FRIS

 

Ook focussen op uw werk dankzij vlekkeloos textielbeheer?

Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 0294-258525

of mail naar klantenservice@lamme.nl. wij staan voor u klaar.

 

 

 

ALTIJD FRIS

Ook focussen op uw werk dankzij vlekkeloos textielbeheer?

Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 0294-258525

of mail naar klantenservice@lamme.nl. wij staan voor u klaar.

 

 


vlekkeloos    kwaliteit    duurzaam    efficiënt    persoonlijk    betrouwbaar    klantgericht

PRIVACY          DISCLAIMER         VOORWAARDEN          NIEUWS          MVO